Incoterms® 2020

Kina 2
   
     
     
     
Vellykket møte i ICC's Commission on Commercial Law and Practices (CLP), i Beijing 28. og 29.september 2017.
Den norske gruppe som jobber med revidering av Incoterms® 2020:
Christian Lien, Fender Marine
Arild Larsen, If
Maria Lundstad Aulie, Innovasjon Norge
Olav Hermansen, Norges Lastebileierforbund

Bilde over fra Venstre: Christian J. Lien, ICC Norge, Ercüment Erdem, Tyrkia, David Lowe, UK, Christoff M. Radtke, Fankrike

 

Incoterms® 2020


Vellykket møte i ICC’s Commission on Commercial Law and Practices (CLP), i Beijing 28. og 29.september.

v/Christian J. Lien

På vegne av ICC Norge deltok undertegnede, som er fast norsk medlem i CLP kommisjonen og til daglig havarisjef i Fender Claims Services as. Dette møtet i CLP kommisjonen hadde en omfattende agenda, med de nye Incoterms® 2020 som hovedtema. Fra Kina stilte en stor delegasjon, og ICC’s uttalte mål er å inkludere de asiatiske land mere i ICC’s arbeide. ICC har hittil hatt en klar overvekt av Europeiske og ikke minst Skandinaviske bidragsytere. 

Foruten Incoterms® var det oppdatering på arbeidet som utføres innen ICC på områdene:

 • ·       Joint Venture
 • ·       Turnkey inkludert sub-contracter
 • ·       Force Majeure og Hardship klauslene
 • ·       Tredjeparts logistikk
 • ·       Digital Watch Group
 • ·       Guide vedrørende Offset kontrakter
 • ·       Retention of Title (eiendomsrettsforbehold). En internasjonal oversikt
 • ·       Outsourcing gude
 • ·       Online B2C, General Conditons of sale

 

Om de nye Incoterms® 2020 og endringene innført i Incoterms® 2010

I forbindelse med revisjonen av Incoterms® og behovet for en ny versjon kan det være formålstjenlig å se nærmere på begrunnelsene for Incoterms® 2010, og som er dagens gjeldende versjon. Det som ble gjort i 2010 danner utgangspunket for 2020 revisjonen. Nedenfor har jeg listet opp utfordringene og hvorledes de ble løst i Incoterms® 2010:

1.       Sikkerhet (security) ifm varetransporter: Forpliktelser/krav og kostnader

2.       Terminal Handling Charges (THC), terminalhåndteringskostnader og tette FCA/FOB «hullet»

3.       Fjerning av det antikvariske «skipets rekke» som leveringssted i FOB/CIF og CFR

4.       FCA/FOB ved containertransporter

5.       Sammenslåing av D-termene

6.       Modernisering av elektronisk dokumentasjonsrutiner

7.       Åpnet opp for nasjonalt bruk av Incoterms®(spesielt mht USA)

8.       Guidance notes (veiledning), til hver term

 

1: Sikkerhet (security): Forpliktelser/krav og kostnader

Utfordring:
- Innføring av nasjonale obligatoriske krav både ved eksport og import, fremskyndet av 9/11
- Kostnader og ansvar ifm sikkerhetskravene
Løsning:
- Incoterms® 2010 inkluderte disse kravene i forpliktelsene til selger/kjøper
- Incoterms® 2010 gav partene (selger og kjøper), forpliktelse til å bistå hverandre ved behov

2. Terminal Handling Charges (THC), terminalhåndteringskostnader og FCA/FOB «hullet»

Utfordring:
- Dårligere tider fører til kostnadsfokus og
- Kjøper etterfaktureres av selger for eksport THC
- Selger etterfaktureres av kjøper for import THC

Løsning:
- Incoterms® 2010 klargjorde kostnadsfordelingen i C-termene og i FCA
- Incoterms® 2010 advarte brukerne ifm med FOB regelen

3. Fjerning av «skipets rekke» som leveringssted i FOB/CIF og CFR

Utfordring:
- En antikvarisk og ikke lenger aktuell håndteringsprosedyre

Løsning:
- Incoterms® 2010 innførte ombordlastet, og ikke passering av skipets rekke som leverings/-risikopunkt

4. FCA/FOB «hull» ved containertransporter

Utfordring:
- Kostnader og reell risiko for kjøper før fysisk levering ombord i skipet
- Uoverensstemmelse mellom kostnader og levering/risikoovergang

Løsning:
- Incoterms® 2010 advarte brukerne i Guidance notes (veiledningen)

5. Sammenslåing av D-termene

Utfordring:
- Reell overlapping innen flere av termene

Løsning:
- Farvel til (fjerning), av DAF, DES, DEQ og DDU
- Incoterms® 2010 introduserte de nye DAT og DAP

6. Modernisering av elektronisk dokumentasjonsrutiner

Utfordring:
-  EDI (electronic data interchange), var det «hotte» innen elektronisk dokumentoverføring på 90-tallet, men er siden blitt fullstendig overkjørt av Internett

Løsning:
- Incoterms® 2010 erstattet EDI med frasen : «any document …. may be an equivalent electronic record or procedure if agreed … or customary”

7. Åpnet opp for nasjonalt bruk av Incoterms® (spesielt mht USA)

Utfordring:
- Incoterms® ble sett på som en ren internasjonal handelsterm og kunne heller ikke benyttes i USA pga «US Revised Trade Terms av 1941» og bestemmelsene der.

Løsning:
- Incoterms® 2010 klargjorde muligheten for også rent nasjonalt bruk
- Incoterms® 2010 sin offisielle beskrivelse ble således ICC Rules for Domestic and International Trade Terms, og dette er også tittelen på Incoterms® boken, - selve regelverket
- US Federal Commercial Code krever ikke lenger US Trade terms og har åpnet opp for bruk av Incoterms®, også internt i USA.

8. Veiledning (Guidance notes) til enkelttermene

Utfordring:
- Forordet i Incoterms 2000 var veldig omfattenbde og omhandlet aIle de daværende 13 termene. Dette lange forordet ble ikke lest og mange feilbrukte derfor Incoterms 2000

Løsning:
- I Incoterms® 2010 var forordet på kun 6 sider og forhåpentligvis lest
- I Incoterms® 2010 fikk hver term en veiledning (Guidance Notes) foran hver term som var relevant kun for den aktuelle term og som derved  ble lettere tilgjengelig ved praktisk bruk.

 

Revisjonsarbeidet ifm Incoterms® 2020
Incoterms® 2020 Drafting Committee hadde sitt siste møte i Beijing 24. – 27.september, og basert på de nasjonale tilbakemeldinger fra det første utkastet (draft # 1 av 3), er følgende føringer blitt lagt til grunn for det videre revisjonsarbeidet:

 • ·       Det foreligger ingen store uklarheter/oppfatninger av forståelsen/betydningen av Incoterms®
 • ·       Incoterms® fungerer fint (hvis man benytter dem korrekt)
 • ·       Incoterms® 2010 er i stor grad i bruk (dvs ikke tidligere versjoner)
 • ·       Endringene som kom ved Incoterms® 2010 er allment akseptert
 • ·       Det foreligger således neppe behov for radikale endringer

 

Følgende strukturelle endringer har blitt foreslått og diskutert, men er på det nåværende stadium forkastet, og blir neppe innført:

 • ·       Fjerning av ytterpunktstermene EXW og DDP
 • ·       Fjerne den lite brukte FAS
 • ·       Bestemmelse om eiendomsrettens overgang (title/ownership) i Incoterms®.
 • ·       Egen term for leveringer til verdensrommet (eksempelvis DDP Space Shuttle)
 • ·       Egen term for pakkeleveranser (småpakker)
 • ·       Innføring av en DAT term ifm bylogistikk (last mile problematikk)

 

Strukturelle endringer som er foreslått og som sannsynligvis vil bli innført i 2020:

 • ·       Omgjøring av rekkefølgen på de 10 forpliktelsene i Incoterms® med hovedfokus på levering (risikoovergang) og kostnadsfordeling.
 • ·       Fokus på VGM (Verified Gross Mass), som er et krav under SOLAS konvensjonen for å bedre sikkerheten ved sjøtransporter
 • ·       EXW loaded regel
 • ·       Nærmere regler ifm FOB og FCA ved Containertransport

o   Kostnadshull, fordeling av THC (Terminal Handling Charges)

o   Risikohull, skader oppstått i utskipningshavn

o   «Betalingshull», ved On Board Bill of Lading. Utfordringer ved bruk av L/C (Remburs), men som sannsynligvis må løses i samarbeid med Trade Finance.

 • ·       CIF destination point (også innenlands)
 • ·       Øket forsikringsdekning ved CIF og CIP termene. Muligens kun ved CIP

 

Veien videre

Det videre revisjonsarbeidet med Incoterms® 2020 er at 2.draft vil foreligge november 2017 med svar/kommentarfrist for nasjonalkomiteene januar/februar 2018.
Deretter forventes 3. og siste draft å foreligge sommeren 2018 med kommentarfrist høsten 2018.

Målet fra CLP kommisjonen er å presentere Incoterms® 2020 som bursdagsgave ved ICC’s 100års jubileum i 2019.
Incoterms® 2020 vi deretter formelt tre i kraft 1.1.2020

 

Bergen, 3. oktober 2017
Christian J. Lien
cjlien@cjlien.no
www.cjlien.no