Kommisjoner

iStock_000005177840Small
Kommisjonenes arbeid sørger for å ivareta norske forretningsinteresser i ICC-sammenheng, samt informere de norske myndigheter om ICCs standpunkt.

Som medlem av ICC Norge kan du delta i kommisjoner som norsk ekspert. Norske kommisjonsmedlemmer bidrar til utarbeidelse av regelverk og uttalelser fra ICC. Som ekspert blir du en del av den globale arbeidsgruppen som arbeider med ditt fagområde. Dette betyr at du deltar i prosessen med å utarbeide og revidere retningslinjene som globalt gjelder for din bransje.

I tillegg til deltakelse i det globale kommisjonsarbeidet, er du også en del av gruppen av norske eksperter som er aktive innenfor samme fagområde. Det gir deg mulighet til å møte og diskutere aktuelle saker med andre fagfolk, samt at det gir mulighet for å oppnå enighet om norske standpunkt på globale saker i kommisjonene.

Dette gir også norske bedrifter muligheten til å knytte seg til et verdifullt nettverk av faglige instanser over hele verden.

Det er ICC Norge's sekretariat som innstiller nye norske eksperter til å delta i arbeidet i de globale kommisjonene. Du er velkommen til å ta kontakt hvis du har spørsmål, eller  hvis du vurderer å bli en norsk ekspert.

 

KOMMISJONER

CORPORATE RESPONSIBILITY AND ANTI-CORRUPTION
 Factsheet-Corporate Responsibility and Anti-corruption_March 2017.pdf
Mandat
To develop policy recommendations and practical tools from a global business perspective on corporate responsibility and anti-corruption.
Norsk representasjon
Advokat/Partner Thomas Brandi, Advokatfirmaet Selmer DA
Helge Kvamme, Kvamme Associates AS
ARBITRATION and ADR
 Factsheet_Arbitration_Commission_June 2017 (2).pdf
Mandat
Kommisjonen arbeider helt separat fra International Court of Arbitration som et komptansesenter for praktiske spørsmål i forbindelse med internasjonal voldgift.
Norsk representasjon
Advokat Dr. Juris Anders Ryssdal, Glittertind, leder
Advokat Trond Sollund, Advokatfirmaet Schjødt DA
Professor Dr. Juris Giuditta Cordero Moss, Oslo
Advokat Ola Ø. Nisja, Wikborg Rein Advokatfirma AS
Advokat Mikal Brøndmo, Advokatfirmaet Haavind AS
*
BANKING
 2017 Banking Fact Sheet.pdf
Mandat
Kommisjonens oppgaver er bl.a. å tilpasse de internasjonale bankers fremgangsmåter til dagens automatisering og bruk av datateknikker, lage nye ensartete regler og forandre eksisterende regler slik at de er i samsvar med bruken av Remburs, Demand Guarantees, Bank to Bank rembursement, Dokumentinkasso og andre Trade Financerelaterte bankinstrumenter.
Norsk representasjon
Head of Trade Finance Sales Norway, Finn Slettli, Swedbank
Seniorrådgiver Olav Hansen, Nordea
Seniorrådgiver Bente Moore, Sparebanken Vest
Senior Trade Finance Advisor, Øyvind Gåseide, DNB
Seniorrådgiver Anne Barbro Nygård, Sparebank1 SMN
Anne Line Stampe, TF Operations, DNB
Advisor Markus Frøshaug, DNB
*
COMMERCIAL LAW AND PRACTICE
 FS2017-CLP.pdf
Mandat
Kommisjonen utarbeider regler og retningslinjer for å lette kommersiell handel, og kommer med forslag om hvordan land som er uenige om fortolkninger av lover kan bli enige. Kommisjonen har utarbeidet publikasjoner som Incoterms 2010, ICC Model Distributorship Contract, Guide to the Drafting of Electronic Data Interchange (EDI), Model Forms for Issuing Demand Guarantees og Model Sales Contracts.
Norsk representasjon
Juridisk rådgiver Malin Thorngren, Innovasjon Norge
Seniorrådgiver Maria C. Lundstad Aulie, Innovasjon Norge
Trade Finance Advisor Katrine Berge Enger, DNB
Seniorrådgiver Olav Hermansen, Norges Lastebileier-Forbund
Claims manager/partner Christian Lien, Fender Claims Services AS
*
CUSTOMS AND TRADE FACILITATION
 2017 Factsheet Commission.pdf
Mandat
Kommisjonens grunnlag er at shipping kan best tjene verdenshandelen hvis den opererer på kommersiell basis fritt for proteksjonisme og annen statlig påvirkning. Den dekker alle sider av sjø og mulitmodal transport unntatt bygging av skip. Kommisjonen samarbeider med flere enheter i FN som er opptatt av internasjonal shipping. Kommisjonen var medvirkende til dannelsen av "ICC International Maritime Bureau" som jobber med bekjempelse av maritim svindel og for "ICC Centre for Maritime Cooperation", som har til hensikt å fremme sjøtransportsamarbeidet Nord-Syd.
Norsk representasjon
Peter Machenbach, Det Norske Veritas
Olav Hermansen, Norges Lastebileier-Forbund
Charlotte Demeer Strøm, Norges Rederiforbund
Sjur Klætte, Innovasjon Norge
*
DIGITAL ECONOMY
 Digital Economy Factsheet_18 05 2017.pdf
Mandat
Hovedoppgaven er å støtte arbeidet med liberalisering av tjenester og utstyr innen telekommunikasjon.  Kommisjonen hevder at informasjonsteknologi (IT) tjener verdenshandelen best dersom statlige reguleringer holdes på et minimum. Man arbeider også med policy for databeskyttelse.
*
ENVIRONMENT AND ENERGY
 Factsheet Environment and Energy Commission 07_ 08_2017.pdf
Mandat
Kommisjonen har utarbeidet Charteret, "Næringslivets erklæring for en bærekraftig utvikling". Man har hjulpet industrien med å utforme fornuftige retningslinjer for miljø og forberedt næringslivets innspill overfor mellomstatelige og internasjonale miljøplaner. Kommisjonen er næringslivets representant innen UNEP.
 
ICC er pådriver for en effektiv og økomonisk utnyttelse av tilgjengelige energiressurser med et minimum av inngrep fra myndighetenes side. Kommisjonen har i de senere år spesielt arbeidet med miljøproblemene knyttet til energiutnyttelsen, og viktigheten av optimal utnyttelse av alle tilgjengelige energikilder.
Norsk representasjon
Seniorrådgiver Per Anker-Nilssen, NHO
Direktør Petter Inge Longva, Hydro
*
INTELLECTUAL PROPERTY
 IP Cion Fact Sheet June 2017.pdf
Mandat
ICC mener at beskyttelsen av varemerker og opphavsrett stimulerer internasjonal handel. Kommisjonen arbeider for at adekvate "intellectual property" beskyttelseslover, f.eks. varemerkelovgivning, patenter og copyright implementeres både nasjonalt, regionalt og internasjonalt.
Norsk representasjon
Advokat Anne Wildeng, Bryn Aarflot AS
Unni Sjøflot, Export Director, TINE SA
Christian Angell, Philip Morris Norway
*
COMPETITION
 Competition Commission Factsheet updated version May 2017.pdf
Mandat
Kommisjonen utarbeider synspunkter innen internasjonal handel på statlige og mellomstatlige beslutninger som berører konkurranse, fusjonering og antitrust lover. Kommisjonen identifiserer forsøk på forvrengning av prinsippet for likhet mellom private og statlige selskaper, noe som kan være et resultat av nasjonale lover eller EU-reguleringer.
Norsk representasjon
Fredrik Ottesen, partner, Advokatfirma Ræder
*
TAXATION
 Commission on Taxation.pdf
Mandat
Kommisjonen behandler og fremmer næringslivets synspunkter på internasjonal skattlegging basert på nasjonale skattereformer.
Norsk representasjon
Jan Martin Fjellestad, partner, Advokatfirma Ræder DA
Ellen, Mulstad, NHO
*
MARKETING AND ADVERTISING
 FS2017-Marketing.pdf
Mandat
Kommisjonen arbeider for størst mulig etisk standard i internasjonal handel ved selvregulering. Internasjonal harmonisering av markedsføringspraksis i den private sektor og synspunkter på myndighetenes initiativ med hensyn til forbrukerbeskyttelse er andre satsningsområder. Kommisjonen undersøker nye media og markedsføringsmetoder, slik at ICCs serie av markedsføringskodekser ar ajour med praksis.
Norsk representasjon
Direktør Jan Morten Drange, ANFO Annonsørforeningen
Unni Sjøflot, Export Director, TINE SA
Bente Mogard, IP Manager, TINE SA
Pia Prestmo, Philip Morris International
*
TRADE AND INVESTMENT POLICY
 Fact Sheet - Trade and Investment Policy_Sept 2017.pdf
Mandat
Kommisjonen arbeider med handelspolitiske spørsmål og spesielt multilaterale forhandlinger som skjer innen rammen av WTO. Kommisjonen legger frem policyanbefalinger og kommenterer de fleste sentrale internasjonale forslag om reguleringer som påvirker verdenshandelen.
Norsk representasjon
Tore Myhre, NHO
Advokat Viggo Thomas Kristensen, Cefor
Christian Angell, Philip Morris Norway
*
WORLD CHAMBERS FEDERATION
Mandat
World Chambers Federation (WCF) er ICCs unike og globale forum med et nettverk på 12.000 handelskamre over hele verden. Utvikling av handelskamrenes kompetanse innen EDI, forretningsformidling og dokument-rutiner har vært prioriterte oppgaver. World Chambers Federation er også aktiv med å rekruttere nye nasjoner til ATA-Carnet systemet.
Norsk representasjon
Rune Rolfsen, Oslo Chamber of Commerce
WORLD ATA CARNET COUNCIL (WATAC)
Mandat
ATA-Carnet systemet for toll- og avgiftsfri, midlertidig innførsel av varer omfatter i alt 77 land.
Internasjonale tolldokumenter som tillater tollfri og skattefri midlertidig eksport og import av varer i inntil ett år. Systemet baserer seg på internasjonale konvensjoner og utøves av handelskamrene i de enkelte land etter avtale med tollmyndighetene. I Norge er Oslo Chamber of Commerce garanterende organisasjon for systemet.
Norsk representasjon
Rune Rolfsen, Oslo Chamber of Commerce
*
ADVISORY GROUP
Corporate Economists Advisory Group (CEAG)
Mandat
CEAG analyserer viktige internasjonale spørsmål og gir råd til ICCs presidentskap, bl.a. i forbindelse med uttalelsene til G-7 møtene.