Om Incoterms® hva er det?

   
     
     
     
Som kjent har hvert eneste varekjøp regler om risikoovergang, emballering, transport, fortolling, forsikring, betaling m.m. Dette kalles leveringsbetingelser, og verdens mest benyttede sett er INCOTERMS® 2010
Disse leveringsbetingelsene er laget av og selges eksklusivt av ICC over hele verden!
Gå inn på bokhandel og bestill Incoterms®-boken (både på norsk og engelsk) eller send mail til post@iccnorge.no

ICC, International Chamber of Commerce, er verdens største næringslivsorganisasjon med et globalt nettverk bestående av over 6 millioner selskaper, handelskamre og bransje-organisasjoner i mer enn 130 land. Hovedmålet er å gjøre nasjonal og internasjonal handel sikrere og mer effektiv. ICC har hovedkontor i Paris. 

Vi hjelper bedrifter til å effektivisere sin virksomhet. ICC Norge arrangerer seminar for næringslivet over hele landet, og vi selger publikasjoner utarbeidet av ICC, for eksempel innen: INCOTERMS®, Garantiregler, Remburser, Modellkontrakter, Inkasso, Voldgift m.m.

 

Incoterms® 2010 på engelsk

ICC's FLAGGSKIP -  INCOTERMS® 

Incoterms® (International Commercial Terms) er utgitt av ICC - og lansert over hele verden. ICC Norge arrangerer kontinuerlig kurs over hele landet, og ICCs Incoterms® kurs er eneste i Norge med godkjent kursbevis fra ICC. Vi har "Accredited Incoterms® speakers" og dyktige foredragsholdere med mange års erfaring. Kurset innrapporteres som obligatorisk etterutdanning for medlemmer av Den norske Advokatforening.

ICC`s Incoterms® har i mange år vært et helt sentralt element i ICC`s arbeid som global organisasjon for den internasjonale handelen. Dette skyldes ikke bare den faktiske utbredelse av Incoterms i internasjonale handelsforhold, men også ICC`s status som offisielt rådgivende organ for FN som derigjennom bygger opp under ICC`s aktive støtte til den stadige ajourføring og oppdatering av Incoterms og den korrekte bruk av reglene.

For næringslivet er fortolkningen av handelsregler av stor betydning som ledd i (norske), bedrifters internasjonale handelssamkvem.

Incoterms® er et fint eksempel på ICC`s formål, nemlig å være et talerør for verdenshandelen med den holdning at utviklingen i den globale økonomi er drivkraften bak økonomisk vekst, skaping av arbeidsplasser og økt velstand. Innen internasjonal handel anvendes Incoterms® i stadig større utstrekning. Incoterms® 2010 er anerkjente standarddefinisjoner som i siste versjon omfatter 11 forskjellige regler.

Incoterms® reglene har ikke, i motsetning til en lov, som formål å formulere regler for hvorledes verdenshandelen skal praktiseres, men er en konstatering og presisering av hvorledes verdenshandelen oppfatter og fortolker forskjellige handelsklausuler.

I kommisjonene, eller ekspertgruppene, deltar representanter fra ICC Norges medlemmer. Dette er ledende eksperter og sakkyndige på sine respektive områder. Dette gir også norske bedrifter muligheten til å knytte seg til et verdifullt nettverk av faglige instanser over hele verden. Som eksempler på regelverk utenom Incoterms® kan her nevnes, Remburs, Bills of Exchange, Collection, Demand Guarantees, Standard-avtaler mv. Klikk inn på Bokhandel for bestilling av publikasjoner mv.

Incoterms® er flaggskipet bland ICC's publikasjoner, og er det regelverk som benyttes over hele verden ifm kjøp og salg av varer, og som regulerer kontraktspartenes forpliktelser overfor hverandre, og som utgjør den autoriserte kilden til reglene og kommentarer av disse. For ytterligere informasjon og veiledning finnes Guide to Incoterms® 2010 samt Incoterms® wallchart.

 

INCOTERMS®

Incoterms® er et registrert varemerke tilhørende ICC - International Chamber of Commerce. "Incoterms" er ikke et generelt uttrykk som kan benyttes som betegnelse for enhver regel (leveringsbetingelse), men er et registrert varemerke som kun gjelder de regler som er utviklet av ICC, og produkter og tjenester fra ICC.