Det Internasjonale Handelskammer - ICC

ICC er verdens næringslivsorganisasjon med medlemmer fra mer enn 120 land. Det er den eneste representative organisasjon som taler med autoritet på vegne av bedrifter og foretak fra alle sektorer og fra alle kanter av verden.

ICC har siden 1946 hatt første konsultativ status i FN, og ICC er den foretrukne næringslivspartner til internasjonale og regionale organisasjoner hver gang man skal treffe beslutninger som angår internasjonal handel.

International Chamber of Commerce (ICC) -verdens største næringslivs organisasjon som representerer mer enn seks millioner medlemmer i over 100 land har fått innvilget observatørstatus av FN's generalforsamling.

ICCs nye rolle betyr at virksomheter for første gang noensinne vil ha en direkte adgang til FN-systemet. Dette viser også den viktige rollen privat sektor vil ha i forhold til å innfri FNs ambisiøse 2030 Agenda for bærekraftig utvikling

Grunnlagt i 1919

ICC ble grunnlagt i Atlantic City, USA i 1919. Den norske avdelingen ble opprettet i 1922.

Hovedkontor i Paris

Organisasjonens internasjonale hovedkontor ligger i Paris, og adressen er 33-43 Avenue du Président Wilson. I lokalene til hovedkontoret holdes de fleste møtene innen ICCs Commissions, og her ligger også ICC International Court of Arbitration.

CCS - ICC Commercial Crime Services

Det Internasjonale Handelsammer (ICC) etablerte for snart 30 år siden en organisasjon - ICC Commercial Crime Services (CCS) hvis formål var å forebygge og undersøke økonomisk kriminalitet for sine medlemmer. I dag er det mer enn 700 medlemmer i 120 land rundt om i verden som får jevnlige oppdateringer fra denne organisasjonen. Captain P. Mukundan er leder for denne organisasjonen, som teller advokater, tidligere politifolk, forsikrings- og bankfolk, sjøkapteiner o.a. CCS holder til i London, men arbeider for medlemmer og andre klienter over hele verden. Virksomheten skal bekjempe piratkopiering og forfalskning, økonomisk kriminalitet, piratvirksomhet som rammer maritime miljøer og transport samt cybercrime.

ICC Commissions

Arbeidet i ICC utføres i et 20-talls kommisjoner og utvalg, og resultatene nedfelles i form av retningsgivende og bindende regelverk som alle bedrifter må forholde seg til. Som eksempler kan nevnes risikoovergang eller INCOTERMS, Remburs, Bills of Exchange, Demand Guarantees, Standardavtaler/kontrakter og Bill of Lading. Det er eksperter fra medlemsbedriftene som utfører det praktiske arbeidet i kommisjonene, der også Norge er godt representert.

ICC's formål er:

  • å arbeide for frihandel, fri konkurranse og markedsøkonomi og motarbeide proteksjonisme
  • å utarbeide og harmonisere internasjonale handelsregler som gjør kjøp og salg enklere og reduserer bedriftens kostnader
  • å fremme egne bransjemessige løsninger for å unngå unødvendige lovreguleringer
  • å medvirke til å løse internasjonale forretningstvister ved bruk av ICC's voldgiftsdomstol
  • å være talsmann for næringslivet og stimulere til kontakter mellom forretningspartnere